Viet Tan Ho

Các khoá học tháng 10, 2019

*** Cấp 1 & 2: ngày 7 – 12 tháng 10, 2019 Giờ: 7 PM – 10 PM (ngày 7-11/10) và 5 PM – 9 PM (ngày 12/10) *** Cấp 3: ngày 12 tháng 10, 2019 Giờ: 10 AM – 4 PM *** Cấp 4: ngày 24 – 26 tháng 10, 2019 Giờ: 7 PM – 10 PM (ngày 24 – 25/10) và 10 AM – 4 PM (ngày 26/10)