Mở khoá học mới mỗi 2 tháng

Cấp 1 & 2 từ ngày 10 – 15 tháng 6 năm 2019

Cấp 3  (dành cho học viên hoàn tất cấp 1 & 2) học 1 ngày thứ bảy 15 tháng 6 năm 2019